Przedsiębiorstwo Handlowo-Marketingowe "CHEMAT" Izabela Richter
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
Kategorie
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Informacje
Kontakt
Tel
Budowlane: 508 287 904
Tel
Nawozy: 508 287 902
Godziny działania sklepu
08:00-16:00
Regulamin
Regulamin sklepu internetowego
 

1. Regulamin określa zasady realizowania zamówień oraz sprzedaży towarów i usług oferowanych w sklepie internetowym.

2. Informacja o Firmie.
Sklep internetowy działający pod adresem www.chemat.eu, zwany dalej sklepem internetowym, prowadzony jest przez firmę "CHEMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Bytowie przy ulicy Gdańskiej, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000330320
 
NIP 8421733738
REGON 220796951
e-mail i.richter@chemat.pl
nr telefonu +48(59) 822 68 00
Izabela Richter – Prezes Zarządu
 

3. Przedmiot.
1. Sklep internetowy prowadzi:
a) sprzedaż za pośrednictwem strony www.chemat.eu, towarów i usług, będących w jego ofercie,
b) rezerwację produktów dostępnych w sklepie internetowym i ich odbiór bezpośrednio w sklepie.
 
2. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.chemat.eu w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a sklepem internetowym www.chemat.eu, zwanym dalej Sprzedającym.
 
4. Ceny.
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.chemat.eu są wyrażone w złotych polskich (PLN).
2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
3. Ceny podane na stronie są cenami brutto.
 
5. Zamówienia.
1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
2. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać wyłącznie w języku polskim.
3. Zamówienia przez Internet można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, a telefonicznie w godzinach pracy Sprzedającego tj. od godziny 8 do godziny 16.
4. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu
i adresu e-mail w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienia, których potwierdzenie – z uwagi na brak kontaktu z Zamawiającym - nie będzie możliwe w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane lub zostaną zrealizowane z opóźnieniem.
5. Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej lub rezerwacji.
6. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.chemat.eu Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania.
7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.
8. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta, wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty,              o której mowa w ust.3, i jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedającego nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedający poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:  
a/ realizację zamówienia przez Sprzedającego w terminie późniejszym, niezbędnym do sprowadzenia danego towaru do Sklepu;
b/ anulowanie całości zamówienia – w takim przypadku Sprzedający jest zwolniony                           z realizacji całego zamówienia;
c/ anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie – w takim przypadku zamówienie zostanie zrealizowane w części, zaś w pozostałej części Sprzedający jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia,
d/ zmianę zamówienia.
11. W przypadku gdy Klient nie podejmie decyzji, którą z opcji wybiera w sytuacji opisanej w ust. 10, Sprzedający może anulować zamówienie w całości.  
12. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 6 i 7, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Kupującego będą błędne, niepełne lub nieprawdziwe.
14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym                            w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
15. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi - wraz z przesyłką - faktury VAT lub paragonu z kasy fiskalnej.
16. W przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego złożenie zamówienia poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt                              i przygotowanie towaru do sprzedaży. W przypadku rezerwacji umowa zostaje zawarta                   w siedzibie Sprzedającego. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z towarem paragonu fiskalnego lub - na jego życzenie - faktury VAT. W przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 
6. Płatności.
1. Za przedmiot zamówienia wraz z ustalonymi kosztami transportu, Klient może dokonać zapłaty:  
a/  w chwili odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Sprzedającego - gotówką lub kartą płatniczą zgodnie z systemem płatności elektronicznych akceptowanym w danym momencie przez Sprzedającego,
b/ w chwili odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu www.chemat.eu
c/ przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. 
2. Sklep internetowy może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez sklep internetowy jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 
7.  Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym www.chemat.eu             w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.chemat.eu bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).
2. Stosownie do art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225) prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
3. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym                          w ust. 1.
4. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Sprzedający zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.
5. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 

8. Dostawa
1. Sposoby dostawy towarów zamówionych w sklepie internetowym www.chemat.eu
a)  Odbiór osobisty,
b) Transport ustalony indywidualnie z handlowcem obsługującym dane zamówienie,
c)  Kurier.
 
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, płatność, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT bądź paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

9. Procedura reklamacji
1. Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki pod kątem jej zgodności z zamówieniem. Z chwilą potwierdzenia przez Kupującego odbioru przesyłki na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem i używaniem.
2. Jeśli stan przesyłki sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia i spisać na tę okoliczność protokół uszkodzenia przesyłki.
4. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze odbiorca przesyłki, winien niezwłocznie zgłosić ten fakt przewoźnikowi. Przewoźnik winien ustalić stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
5. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności
6. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
7. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedający rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sprzedającego oraz zgłoszenia reklamacji.
8. W zgłoszeniu wady Kupujący winien określić zakres żądania reklamacyjnego oraz z jakiego tytułu dochodzi roszczeń (z tytułu gwarancji, rękojmi czy niezgodności towaru z umową).
9. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający wymienia towar na wolny od wad. Jeżeli wymiana taka nie będzie możliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów) Sprzedający zaoferuje Kupującemu inne dostępne w sklepie towary lub dokona zwrotu należności                      za towar w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
10. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu.
 
 
10. Warunki gwarancji
1. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień:  
a) wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający może jedynie pośredniczyć w przekazaniu reklamacji. Klient według swego boru może zgłosić się bezpośrednio do gwaranta albo do Sprzedającego; 
b) przysługujących mu od sprzedającego w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień zawartych                               w „Procedurze reklamacji”. 

11. Ochrona danych osobowych
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego procesie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedajacego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym www.chemat.eu.  
2. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.chemat.eu, będą przetwarzane wyłącznie przez Sprzedającego.
3. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy,
b) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.chemat.eu
4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
5. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.


12. Postanowienia końcowe

 
1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.chemat.eu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.  
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego www.chemat.eu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.  

Powrót
17 kwietnia 2024
1326516 wywołań od 09 kwietnia 2010
Copyright © 2009 oscGold